โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

แต่งตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง    คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการ” (Chairman of The Board) แทน คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลสายงานการตลาด รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) จนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประวัติ  นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ“ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ : คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ

การศึกษา 2509 – 2513: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน ภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2514: เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2519-2520 : วิศวกรอาวุโส” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน

2521: “รองผู้จัดการ” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน

2522-2524 : “ผู้จัดการ” แผนกวิศวกรรมการผลิตและแผนกควบคุณภาพ

2525-2528 : “รองผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ                                            

2529-2531 : “ผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุณภาพ                                        

2532-2534 : “กรรมการสมทบ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ                      

2535-2538 : “กรรมการ” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพและสำนักงานประธานด้านงานประสานงานราชการ

2539-2540 : “กรรมการจัดการอาวุโส” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย, ฝ่ายประกันคุณภาพและฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม                        

2541-2543 : “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ฝ่ายสายงานการตลาด                                                              

2544-ปัจจุบัน : “รองประธานกรรมการ”                                                        

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน : ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย          

2546-ปัจจุบัน : นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย             

2551-ปัจจุบัน : ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย          

2553-ปัจจุบัน : ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ

2557-ปัจจุบัน : ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

2558-ปัจจุบัน : นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย                                     

2554-ปัจจุบัน : กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย