แต่งตั้ง สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล

เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ประชุมเฉพาะกิจสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ได้มีมติเลือก นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย วาระปี 2563-2565 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป แทนนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ที่ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA)

- ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- รองประธานสหพันธ์ยานยนต์อาเซียน (ASEAN Automotive Federation : AAF)

- คณะกรรมการมาตรการภาษีและการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประวัติการสำเร็จการศึกษา ดังนี้

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

- อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  (TAIA)

- คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ผู้อำนวยการโครงการ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง &  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท โตโยต้า ออโต้เวิร์คส จำกัด

- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงงาน โรงงานบ้านโพธิ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ-สกุล : นาย สุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล (Mr. Suwat Supakandechakul)

สถานที่ติดต่อ : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : 186/1 หมู่ 1  ถ.ทางรถไฟเก่า  ต.สำโรงใต้  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์  : 0-2386-2599

E-mail : ssupakan@toyota.co.th